• Onze collectie
 • Onze stoffen
 • Store locator
 • Projecten
 • Algemene voorwaarden

  What to expect from us

  Artikel 1 - Defenities

  1. La Vie Maison: La Vie Maison, gevestigd te Helden onder KvK nr. 78470315.
  2. Klant: degene met wie La Vie Maison een overeenkomst is aangegaan.
  3. Partijen: La Vie Maison en klant samen.
  4. Consument: een klant die tevens een individu is en als privé persoon handelt.

  Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en levering van diensten of producten door of namens La Vie Maison.
  2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk uit.

  Artikel 3 - Prijzen

  1. Alle prijzen die La Vie Maison hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusieve eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
  2. Alle prijzen op die La Vie Maison hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan La Vie Maison te allen tijde wijzigen.
  3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die La Vie Maison niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
  4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolgd van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhogen het gevolg is van een wettelijke regeling.
  5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door La Vie Maison vastgesteld op de grond van de werkelijk bestede uren.
  6. De prijs wordt berekend volgend de gebruikelijke uurtarieven van La Vie Maison, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  7. Indien partijen voor de dienstverlening door La Vie Maison een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit niet altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
  8. La Vie Maison is gerechtigd om 10% van de richtprijs af te wijken.
  9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient La Vie Maison de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
  10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
  11. La Vie Maison heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
  12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal La Vie Maison prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
  13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met La Vie Maison op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

  Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn

  1. La Vie Maison mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
  2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
  3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en gebreke is, zonder dat La Vie Maison de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
  4. La Vie Maison behoudt zich het recht om voor een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

  Artikel 5 - Gevolgen niet tijdig betalen

  1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is La Vie Maison gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
  2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan La Vie Maison.
  3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag La Vie Maison zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  5. In het geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van La Vie Maison op de klant onmiddellijk opeisbaar.
  6. Weiger de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door La Vie Maison, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan La Vie Maison te betalen.

  Artikel 6 - Recht van reclame

  1. Zodra de klant in verzuim is, is La Vie Maison gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
  2. La Vie Maison roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
  3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan La Vie Maison, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
  4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

  Artikel 7 - Herroepingsrecht

  1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

  · Het product niet is gebruikt
  · Het product niet beschadigd is
  · Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  · Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen
  · Het product geen los tijdschrift of losse krant is
  · Het geen (opdracht tot) spoedoperatie betreft
  · De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

  2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

  · Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  · Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  · Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  · Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

  3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@laviemaison.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van La Vie Maison, laviemaison.com, kan worden gedownload.
  4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan La Vie Maison, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
  5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van La Vie Maison indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
  6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal La Vie Maison deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdig beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan La Vie Maison heeft geretourneerd.

  Artikel 8 - Opschortingsrecht

  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

  Artikel 9 - Retentierecht

  1. La Vie Maison kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van La Vie Maison heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
  2. De retentierecht geldt eveneens op de grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betaling verschuldigd is aan La Vie Maison.
  3. La Vie Maison is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

  Artikel 10 - Verrekening

  Tenzij de klant een consument, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan La Vie Maison te verrekenen met een vordering op La Vie Maison.

  Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

  1. La Vie Maison blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van La Vie Maison op grond van wat voor met La Vie Maison gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
  2. Tot die tijd kan La Vie Maison zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
  3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
  4. Indien La Vie maison een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt e overeenkomst als ontbonden en heeft La Vie Maison het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

  Artikel 12 - Levering

  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2. Levering vindt plaats bij La Vie Maison, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
  3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
  4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft La Vie Maison het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
  5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan La Vie Maison kan tegenwerpen.

  Artikel 13 - Levertijd

  1. De door La Vie Maison opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van La Vie Maison.
  3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij La Vie Maison niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

  Artikel 14 - Feitelijke levering

  De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

  Artikel 15 - Transportkosten

  Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

  Artikel 16 - Verpakking en verzending

  1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan La Vie Maison niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
  2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan La Vie Maison, bij gebreke waarvan La Vie Maison niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

  Artikel 17 - Verzekering

  1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  · Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  · Zaken van La Vie Maison die bij de klant aanwezig zijn
  · Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

  2. De klant geeft op eerste verzoek van La Vie Maison de polis van deze verzekering ter inzage.

  Artikel 18 - Bewaring

  1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
  2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheeld voor rekening van de klant.

  Artikel 19 - Montage/Installatie

  Hoewel La Vie Maison zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

  Artikel 20 - Garantie

  1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor La Vie Maison enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.
  2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
  3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
  4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

  Artikel 21 - Uitvoering van de overeenkomst

  1. La Vie Maison voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
  2. La Vie Maison heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
  3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
  4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat La Vie maison tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
  5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat La Vie Maison tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

  Artikel 22 - Informatieverstrekking door de klant

  1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan La Vie Maison.
  2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
  3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert La Vie Maison de betreffende bescheiden.
  4. Stelt de klant, niet tijdig of niet behoorlijk de door La Vie Maison redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

  Artikel 23 - Duur van de overeenkomst

  1. Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst rechtswege.
  3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant La Vie Maison schriftelijk in gebreke stellen.

  Artikel 24 - Intellectueel eigendom

  1. La Vie Maison behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van La Vie Maison (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

  Artikel 25 - Online aankoop

  Door gebruik te maken van https://www.laviemaison.com en/of andere La Vie Maison webwinkels, accepteert de klant dat La Vie Maison technische, analytische en/of functionele cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de computer van de koper wordt opgeslagen om de handelingen van de koper op de webpagina bij te houden en om de computer te herkennen. Een cookie is geen programma en bevat geen virussen.

  Artikel 26 - Boetebeding

  1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

  · Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  · Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

  2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
  3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
  4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van La Vie Maison waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

  Artikel 27 - Vrijwaring

  De klant vrijwaart La Vie maison tegen alle aanspraken van derde die verband houden met de door La Vie Maison geleverde producten en/of diensten.

  Artikel 28 - Klachten

  1. De klant dient een door La Vie Maison geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant La Vie Maison daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
  3. Consumenten dienen La Vie Maison uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
  4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat La Vie Maison in staat is hierop adequaat te reageren.
  5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
  6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er ieder geval niet toe leiden dat La Vie Maison gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

  Artikel 29 - Ingebrekestelling

  1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan La Vie Maison.
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling La Vie Maison ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

  Artikel 30 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

  Als La Vie Maison een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan La Vie Maison verschuldigd zijn.

  Artikel 31 - Aansprakelijkheid La Vie Maison

  1. La Vie Maison is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  2. Indien La Vie Maison aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst
  3. La Vie Maison is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
  4. Indien La Vie Maison aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

  Artikel 32 - Vervaltermijn

  Elk recht van de klant op schadevergoeding van La Vie Maison vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

  Artikel 33 - Recht op ontbinding

  1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer La Vie maison toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
  2. Is de nakoming van de verplichting door La Vie Maison niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat La Vie Maison in verzuim is.
  3. La Vie Maison heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien La Vie Maison kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

  Artikel 34 - Overmacht

  1. In aanvulling op het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van La Vie maison in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan La Vie Maison kan worden toegerekend in een van de wil van La Vie Maison onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van La Vie Maison kan worden verlangd.
  2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
  3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waaronder La Vie Maison 1 of meer verplichtingen nar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat La Vie Maison er weer aan kan voldoen.
  4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk of geheeld gedeeltelijk ontbinden.
  5. La Vie Maison is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

  Artikel 35 - Wijziging algemene voorwaarden

  1. La Vie Maison is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal La Vie Maison zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
  4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

  Artikel 36 - Overgang van rechten

  1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van La Vie maison.
  2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

  Artikel 37 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepaling van deze voorwaarden niet aan.
  2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat La Vie Maison bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

  Artikel 38 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar La Vie Maison is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voortschrijft.

  Opgesteld op 02 juli 2020.

  Meer over onze producten

  Wil je meer weten over onze producten, onze materialen of waar onze producten verkrijgbaar zijn?
  Klik op één van onderstaande links voor meer informatie.

  Veelgestelde vragen

  Veelgestelde vragen

  Bekijk de veelgestelde vragen over onze producten

  Onze stoffen

  Onze stoffen

  Bekijk welke materialen wij bieden

  Store locator

  Store locator

  Ontdek waar onze producten verkrijgbaar zijn

  Catalogus

  Catalogus

  Download onze productcatalogi

  Volg ons!

  Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwe producten van La Vie Maison? Volg ons op social media!